Nadzór inwestorski

Nasza oferta

Nadzór inwestorski

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem inwestora na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację.

Co zapewniamy?

W okresie poprzedzającym realizację budowy zapoznajemy się z:

 • dokumentacją projektową
 • z umową o wykonanie robót budowlanych
 • warunkami pozwolenia na budowę
 • terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami - przed wejściem wykonawcy na plac budowy
 • analizujemy dokumentację projektową aby wykluczyć błędy oraz proponujemy zmiany w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych lub w materiałów jeśli możliwe jest osiągnięcie oszczędności i obniżenie kosztów budowy
 • przekazujemy kierownikowi budowy dziennik budowy
 • przekazujemy teren budowy
 • dopilnowujemy prace służb geodezyjnych

W okresie realizacji budowy:

 • sprawujemy kontrolę jej przebiegu w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora i przyszłych użytkowników
 • kontrolujemy jakość wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej
 • kontrolujemy zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową
 • kontrolujemy zdolność przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania
 • kontrolujemy ilość i wartość wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy
 • kontrolujemy prawidłowość zafakturowania wykonanych robót
 • kontrolujemy prawidłowość prowadzenia dziennika budowy (rozbiórki) i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót
 • w wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektów zabytkowych zapewniamy ich zabezpieczenie i niezwłoczne zawiadomienie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Po zakończeniu budowy lub robót:

 • po wykonaniu prób i sprawdzeń potwierdzamy w dzienniku budowy zapis kierownika budowy (robót budowlanych) o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy
 • sprawdzamy kompletność przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączamy do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościową wraz z jej uzasadnieniem.
 • przygotowujemy materiały analityczne jeżeli są one niezbędne do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych lub gospodarczych
 • uczestniczymy w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku
 • przejmujemy od kierownika budowy (robót) dokumentację powykonawczą oraz dziennik budowy i książkę obmiarów, które przekazuje inwestorowi.

O firmie...

Ostatnie realizacje

Need Any Help? Or Looking For an Agent

© 2022 Vankine. All Rights Reserved.