Inwestor zastępczy

Nasza oferta

Inwestor zastępczy

Inwestor zastępczy to usługa, która umożliwia scedowanie przeprowadzenia całego procesu budowlanego na naszą firmę. W imieniu inwestora bezpośredniego zajmiemy się organizacją i koordynacją procesu budowlanego, przejmując na siebie obowiązki klasycznego inwestora. Przeprowadzimy proces wyboru wykonawcy, zajmiemy się obowiązkami wynikającymi z Prawa Budowlanego oraz zawartych umów z podmiotami trzecimi, tj. gestorzy sieci, instytucjami współfinansującymi. Będziemy czuwać nad przebiegiem prac zgodnie z harmonogramem, realizacją poszczególnych etapów budowy, jakością wykonanych działań i zgodnością zarówno z normami jak i ze specyfikacją całej inwestycji oraz rozliczeniem całej inwestycji.

Co zapewniamy?

Zakres naszych obowiązków jako inwestora zastępczego jest w głównej mierze zależny od treści sporządzonej umowy. Najczęściej jest to:

  • udział w procesie kompletowania dokumentacji oraz uzyskiwania pozwolenia na budowę,
  • wykonywanie czynności związanych z wyborem i zawieraniem umów z firmami podwykonawczymi lub generalnym wykonawcą,
  • wykonywanie wymaganych prawem zawiadomień i zgłoszeń,
  • realizowanie dostaw materiałów i urządzeń, których dostarczenie leży po stronie inwestora,
  • przeprowadzanie czynności związanych z nadzorem inwestorskim w trakcie realizacji robót inwestycyjnych,
  • przeprowadzanie odbiorów częściowych, końcowych i technicznych budynków oraz ich fragmentów (robót ulegających zakryciu), także udział w próbach instalacyjnych,
  • nadzór nad robotami w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przeprowadzanie rozliczeń z generalnym wykonawcą robót lub firmami podwykonawczymi,
  • udział w czynnościach związanych z otrzymywaniem wymaganych pozwoleń, opinii, uzgodnień czy decyzji,
  • udział w procesie formalnego zakończenia budowy (zgłoszenie zakończenia robót lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie).