Inżynier kontraktu

Nasza oferta

Inżynier kontraktu

Inżynier Kontraktu to zespół specjalistów. Zakres zadań Inżyniera Kontraktu wyklucza bowiem praktycznie jednoosobowe sprawowanie tej funkcji. Pojęcie i funkcja Inżyniera Kontraktu została wprowadzona przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (Fédération internationale des ingénieurs-conseils, w skrócie FIDIC) i funkcjonuje w Polsce po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Inżynier Kontraktu występuje głównie w przedsięwzięciach współfinansowanych przez Unię Europejską, zgodnie z zasadami ustalonymi przez FIDIC. Działa przede wszystkim na podstawie Prawa budowlanego, umowy z inwestorem, oraz jeżeli jest taka wola stron o ujednolicone warunki kontraktowe FIDIC. Kontraktem zaś jest umowa, której stronami jest inwestor i wykonawca.

Zadania Inżyniera Kontraktu

Podstawowym zadaniem Inżyniera Kontraktu jest:

  • nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania,
  • nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę,
  • sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności (większość projektów w ramach których zatrudniany jest Inżynier Kontraktu to inwestycje współfinansowane z funduszy UE).

Dzięki obecności instytucji Inżyniera Kontraktu inwestycja zostanie ukończona zgodnie z wymogami kontraktu, a odpowiednio sporządzone raporty pozwolą na sprawne i rzetelne rozliczenie dotacji z Unii Europejskiej. Wymagania dotyczące zakresu zadań w przedmiocie stosowania procedur unijnych wynikają z umowy o dofinansowanie projektu. Inżynier Kontraktu, wraz z wchodzącymi w jego skład inspektorami nadzoru inwestorskiego jest bowiem pierwszą instancją kontrolną w zakresie dysponowania środkami unijnymi. Zakres praw i obowiązków Inżyniera Kontraktu jako uczestnika procesu budowlanego powinien wynikać z Ogólnych Warunków Kontraktu FIDIC, z uwagi na precyzyjność określonych tam regulacji.

W skład grupy tworzącej zespół Inżyniera Kontraktu najczęściej wchodzi inżynier-rezydent, inspektorowie nadzoru inwestorskiego oraz inni specjaliści - w zależności od specyfiki projektu.

O firmie...

Ostatnie realizacje

Need Any Help? Or Looking For an Agent

© 2022 Vankine. All Rights Reserved.