Oczyszczalnia ścieków Międzyzdroje

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach

"Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje"

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach przedmiotu zamówienia został zmodernizowany węzeł mechaniczny, biologiczny i osadowy Oczyszczalni Ścieków w Międzyzdrojach. Roboty objęły likwidację bądź modernizację istniejących obiektów oraz budowę nowoprojektowanych obiektów. Powstał kompletny węzeł tlenowej stabilizacji osadu oraz kompletny węzeł przeróbki osadu związanej z jego zagęszczaniem odwadnianiem i higienizacją. Zwiększono zdolność przejęcia ścieków ze względu na nowy trzeci ciąg oczyszczania biologicznego. W ramach inwestycji wykonano trzeci stopień oczyszczania ścieków.

O firmie...

Ostatnie realizacje

Need Any Help? Or Looking For an Agent

© 2022 Vankine. All Rights Reserved.