Oferta

Profil działalności
Prace studialne i projektowe
Przygotowywanie wniosków
Zastępstwo inwestycyjne

Komplet Inwest
Zadbamy o Twoją inwestycję

„Komplet Inwest” zajmuje się projektowaniem i nadzorowaniem robót budowlanych oraz uczestniczy w procesach inwestycyjnych, głównie dla samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz podmiotów gospodarczych. Firma świadczy usługi z zakresu nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu, inżyniera projektu, inwestora zastępczego, także według procedur FIDIC, Banku Światowego oraz wszystkich innych wymaganych w Unii Europejskiej. Firma prowadzi szkolenia z procedur FIDIC, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz innych procedur stosowanych w realizacjach inwestycji. Specjalizuje się także w rozjemstwie sporów między stronami procesu inwestycyjnego.

Od 1996 roku firma „Komplet Inwest” pomaga samorządom na terenie zachodniej Polski pozyskiwać środki finansowe i nadzoruje budowy: oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, dróg i mostów, szkóły i uczelnie wyższych, basenów pływackich i aquaparków, sal sportowych, boisk, budynków użyteczności publicznej, zakładow przemysłowych oraz inwestycji z zakresu gospodarki odpadami.

Komplet Inwest
Zadbamy o Twoją inwestycję

Wykonanie prac studialnych i projektowych oraz pełen zakres usług konsultingowych w zakresie rozwiązań techniczno-ekonomicznych związanych z budownictwem.

Komplet Inwest
Zadbamy o Twoją inwestycję

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie (dla wszystkich funduszy w tym Fundusz Norweski i RPO 2007-2013) wraz z opracowaniami towarzyszącymi takimi jak studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, audyty, operaty, itp.

Komplet Inwest
Zadbamy o Twoją inwestycję

Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego, w tym przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich z uwzględnieniem procedur Międzynarodowego Stowarzyszenia Konsultantów FIDIC oraz Prawa Zamówień Publicznych:

 • analiza przedmiotu zamówienia;
 • wybór trybu postępowania;
 • sporządzanie ogłoszenia o przetargu;
 • przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • opracowanie Specyfikacji Technicznych;
 • sporządzenie Kosztorysu Inwestorskiego;
 • przeprowadzenie pełnej procedury przetargowej;
 • prowadzenie protokółu postępowania;
 • przeprowadzenie instruktażu członków komisji przetargowych;
 • analiza złożonych ofert, poprawienie oczywistych omyłek;
 • przygotowanie materiałów w przypadku protestów i odwołań;
 • ogłoszenie wyników przetargu;
 • przygotowanie umowy;
 • ustalenie z Inwestorem Bezpośrednim programu rzeczowego zadania;
 • zgromadzenie ofert na prace projektowe, geodezyjne i geotechniczne,
 • dokonywanie wyboru optymalnego oferenta wg przyjętych i obowiązujących procedur;
 • uzyskanie dokumentów realizacyjnych;
 • pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę;
 • zgromadzenie materiałów wyjściowych do projektowania;
 • uzyskanie zezwoleń na zajęcie terenów, pasa drogowego itp.;
 • weryfikacja dokumentacji technicznej i ekonomicznej;
 • przekazywanie placu budowy;
 • przygotowanie dokumentów do odbiorów częściowych i końcowych inwestycji;
 • uczestniczenie w odbiorach częściowych, końcowych i gwarancyjnych;
 • wyegzekwowanie usunięcia wad i niedoróbek stwierdzonych w trakcie odbiorów.

Ponad 15 lat pomaga pozyskiwać środki i realizować zadania inwestycyjne współfinansowane z programów PHARE, Banku Światowego, SAPARD, ZPORR, INTERREG III, RPO 2007-2013 na terenie całego kraju.