Banner

PROFIL NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

„Komplet Inwest” zajmuje się projektowaniem i nadzorowaniem robót budowlanych
oraz uczestniczy w procesach inwestycyjnych, głównie dla samorządów gminnych, powiatowych
i wojewódzkich oraz podmiotów gospodarczych. Firma świadczy usługi z
zakresu nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu, inżyniera projektu, inwestora
zastępczego, także według procedur FIDIC, Banku Światowego oraz wszystkich innych
wymaganych w Unii Europejskiej.
Firma prowadzi szkolenia z procedur FIDIC, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego
oraz innych procedur stosowanych w realizacjach inwestycji.
Specjalizuje się także w rozjemstwie sporów między stronami procesu inwestycyjnego.

Od 1996 roku firma „Komplet Inwest” pomaga
samorządom na terenie zachodniej
Polski pozyskiwać środki finansowe i nadzoruje
budowy: oczyszczalni ścieków, sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, dróg i
mostów, szkóły i uczelnie wyższych, basenów
pływackich i aquaparków, sal sportowych,
boisk, budynków użyteczności publicznej,
zakładow przemysłowych oraz inwestycji z
zakresu gospodarki odpadami.

 

 

Firma KOMPLET INWEST s.j. oferuje:
1. Wykonanie prac studialnych i projektowych
oraz pełen zakres usług konsultingowych w zakresie
rozwiązań techniczno-ekonomicznych
związanych z budownictwem.
2. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie
(dla wszystkich funduszy w tym Fundusz Norweski
i RPO 2007-2013) wraz z opracowaniami
towarzyszącymi takimi jak studium wykonalności,
raport oddziaływania na środowisko,
audyty, operaty, itp.
3. Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego, w tym
przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich
z uwzględnieniem procedur Międzynarodowego
Stowarzyszenia Konsultantów FIDIC
oraz Prawa Zamówień Publicznych:
– analiza przedmiotu zamówienia;
– wybór trybu postępowania;
– sporządzanie ogłoszenia o przetargu;
– przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
– opracowanie Specyfikacji Technicznych;
– sporządzenie Kosztorysu Inwestorskiego;
– przeprowadzenie pełnej procedury przetargowej;
– prowadzenie protokółu postępowania.
– przeprowadzenie instruktażu członków komisji przetargowych;
– analiza złożonych ofert, poprawienie oczywistych omyłek;
– przygotowanie materiałów w przypadku protestów i odwołań;

 

– ogłoszenie wyników przetargu
– przygotowanie umowy
– ustalenie z Inwestorem Bezpośrednim
programu rzeczowego zadania;
– zgromadzenie ofert na prace projektowe,
geodezyjne i geotechniczne,
– dokonywanie wyboru optymalnego oferenta
wg przyjętych i obowiązujących procedur;
– uzyskanie dokumentów realizacyjnych;
- pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia
na budowę;
– zgromadzenie materiałów wyjściowych do
projektowania;
– uzyskanie zezwoleń na zajęcie terenów, pasa
drogowego itp.;
– weryfikacja dokumentacji technicznej i ekonomicznej;
– przekazywanie placu budowy;
– przygotowanie dokumentów do odbiorów częściowych i
końcowych inwestycji;
– uczestniczenie w odbiorach częściowych, końcowych i
gwarancyjnych;
– wyegzekwowanie usunięcia wad i niedoróbek stwierdzonych
w trakcie odbiorów.
Ponad 15 lat pomaga pozyskiwać środki i realizować
zadania inwestycyjne współfinansowane z programów
PHARE, Banku Światowego, SAPARD, ZPORR, INTERREG
III, RPO 2007-2013 na terenie całego kraju.